-Per tal d'evitar possibles accidents o qualsevol tipus de problema, hem creat un reglament que desitgem que tots els participant s compleixin per poder celebrar una bona pedalada i intentar no malmetre l’entorn.
Aquests punts són els següents:
-La entitat ASSOCIACIÓ d’ESPORTS de MUNTANYA de CAPELLADES organitza el proper 26 de maig del 2024 “La BTT Xallenger Capellades”.
-L’AEMdeKP, com a organitzador d’aquesta marxa BTT, es reserva el dret a modificar el recorregut i /o anul•lar aquesta marxa si les circumstàncies o autoritats així ho indiquin, tanmateix si es considera que les circumstancies fan posar en perill la seguretat dels participants. En cas d'aplaçament, les inscripcions es mantindran, i en cap cas tindran lloc reintegraments.
-Tots els participants a l’igual que tota la gent col•laboradora disposarà d’una Assegurança en cas d’accidents.
-Tots els participants tindran dret a avituallament en circuit i avituallament final.
-És obligatori l'ús del casc per a la seguretat dels participants.
-Queda prohibit llençar deixalles o qualsevol altre tipus d'objecte, com per exemple, càmeres d’aire, ampolles d’aire comprimit, etc.
El incumpliment d’aquestes normes serà motiu d’exclusió de la prova.
-Cal respectar i no malmetre l'entorn ni les propietats privades per on passa la marxa.
-És una marxa oberta al trànsit, per tant, cal respectar les normes de circulació així com les indicacions del personal de l’organització.
-Les bicicletes amb pedaleig assistit no poden optar a podi i participen en una categoria a part i limitada en numero. En quant a potència i velocitat, han de complir la normativa legal de e-bikes.
-Els Tàndems son considerats com dos participants.
-Cada participant haurà de seguir el recorregut senyalitzat.
-La XALLENGER BTT CAPELLADES forma part de la COPA CATALUNYA CENTRAL 2024, i puntuarà en les diferents categories segons el regalament de la COPA CATALUNYA CENTRAL 2024.


REGLAMENT GENERAL DE LA COPA BTT CATALUNYA CENTRAL 2024

1 INFORMACIÓ GENERAL
La COPA BTT CATALUNYA CENTRAL, és un circuit de proves de BTT gestionat per les organitzacions/ empreses / clubs encarregats de la gestió de cada una de les proves que conformen el campionat; Fes Bici 3.0,AEM de Kp, BTT Queralt, CCB Bruckers, Natural Mountain Sports.
Les proves organitzades són circuits de MTB dins del marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci, turístiques, culturals i competitives.
Les proves estaran OBERTES al tràfic de vehicles, en tot moment el participant té l’obligació de complir el codi de conducció vial, podent ser multat per imprudències o per no respectar les normes de tràfic, per les autoritats competents.
1. Les sortides es realitzaran en dissabte, en diumenge o en festius. (L’organització es reserva el dret de poder fer modificacions en els horaris prèviament establerts.)
2. Els participants hauran de complir els horaris marcats per l’organització pertinent de cada carrera en els diferents punts de pas/control, podent comportar l’eliminació del participant el fet de no arribar a tots els punts de pas/control abans del temps marcat per l’organització de cada prova.
3. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altre persona diferent a la inscrita. Excepte casos especials mencionats en aquest reglament.
4. Tots els inscrits accepten la normativa de les prova i d’aquest reglament.
2 RECORREGUTS
Els recorreguts oficials de cada prova seran els publicats en les pàgines web oficials i/o RRSS dels organitzadors-
Els itineraris discorren per camins i cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud i la dificultat de la prova, que es desenvoluparà sota possibles condicions climàtiques de fred, pluja, vent... per tant haurà de preveure que la seva indumentària així com les seves condicions físiques siguin les adequades per a realitzar la prova.
Els recorreguts de totes les proves de la Copa BTT Catalunya Central, estaran degudament senyalitzats i opcionalment es facilitarà el track per aquells que vulguin seguir-lo amb GPS.
És responsabilitat del participant la utilització de GPS i el seguiment del track facilitat per l’organització.
3 INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es tanquen el dia que s’indiqui als canals d’informació de la Copa BTT Catalunya Central o al haver arribat al límit màxim d’inscrits prèviament fixat per l’organització encarregada de cada prova.
4 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Anul·lacions o Modificacions de la Copa BTT Catalunya Central
Qualsevol anul·lació o modificació d’una inscripció s’haurà de tramitar mitjançant el correu electrònic de l’organització encarregada de cada prova de la Copa BTT Catalunya Central:
 El Bou de Montbui: Fes Bici 3.0 - @fesbici3.0
 Xallenger: AEM de Kp - @aemdekp
 Rally dels herois - @els_herois
 Pedal de Tros- @bttQueralt
 Jurasic Bike Race: Natural Mountain Sports - @jurasic.bike.race
La data de la sol·licitud de l’anul·lació de la inscripció determinarà la quantitat econòmica que serà retornada del total d’aquesta.
Més de 29 dies: 80%
De 29 a 15 dies: 50%
De 14 a 8 dies: 25%
Última setmana: 0%
Anul·lacions o Modificacions de la Copa BTT Catalunya Central per causa MAJORS o PANDÈMIA:
En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre de Generalitat per causa major on pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions:
 Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa de forma gratuïta.
 Canvi de titular de forma gratuïta.
 Devolució de el 80% de l'import de la inscripció, (20% en concepte de despeses generades en la preparació de la prova).
5 ASSEGURANÇA
En el preu de la inscripció va inclosa l’assegurança.
La participació en qualsevol prova de la Copa BTT Catalunya Central es realitzarà sota la pròpia responsabilitat i risc de l’atleta participant. En el moment de la inscripció, el participant manifesta trobar-se físicament apte per la prova.
El participant realitza el recorregut sota la la seva única i absoluta responsabilitat, eximint a l’organització de tota responsabilitat en la que el participant pugui incórrer personalment en motiu de la seva participació a la prova. Aquesta descàrrega fa referència expressa a qualsevol tipus de lesió, inclús les que puguin produir la mort del participant, amb la condició de que en vista d’aquesta descarrega ni els beneficiaris del participant, que prèviament s’ha inscrit i acceptat aquest reglament, ni els hereus podran fer valer cap reclamació conra les parts exonerades, és a dir els organitzadors de cada prova o l’organització.
6 RECOLLIDA DE DORSALS.
El mateix dia de la prova.
En algunes proves es podran recollir els dorsals els dies previs a l’esdeveniment en determinats punts prèviament notificats als inscrits.
Tots els participants hauran de portar obligatòriament i de tal forma que sigui fàcilment visible el dorsal.
Els participants que no portin el dorsal visible podran ser exclosos del recorregut per part dels membres de la organització o de les forces del ordre.
El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li hagi sigut assignat i accepta no facilitar-ne l’ús del mateix a altres persones.
Per a recollir el dorsal és obligatori presentar el DNI, en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança contractada per a l’organització de la prova. Si es recullen dorsals de terceres persones s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI, juntament amb el justificant d’inscripció que es rebrà per mail al fer la inscripció.
El participant tindrà la responsabilitat i l’obligació de guardar el dorsal que se li entregarà a la prova que participi de la Copa BTT Catalunya Central, i retornar-lo al acabar la prova.
7 AVITUALLAMENTS
Durant els recorreguts de les diferents proves hi hauran varis avituallament líquids i sòlids situats als punts marcats al recorregut de les diferents proves, publicats a webs organitzadors o RRSS
8 CONTROL DE TEMPS
El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xips situats en la part posterior dels dorsals.
El sistema de control de temps ha demostrat la seva fiabilitat total, pel consegüent es desqualificarà automàticament a tots aquells participants que no tinguin un control de pas en tots els punts de control; Sortida a la hora prevista, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut, si l’organitzador ho considera oportú.
9 SERVEIS MÈDICS
L’organització disposarà, durant el desenvolupament de les proves, d’un equip mèdic conformat per professionals i l’equip mèdic necessari, especialment contractat per a la realització de cada prova en qüestió.


----------------------------------------------------------------------------------

-Us demanem cordialitat amb la resta de participants. Recordeu que és una marxa BTT,
per tant, s’ha d’entendre que no tothom anirà al mateix ritme.
-L'organització no es fa responsable dels accidents que els participants puguin ocasionar o patir.
-Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització paterna.
A més, hauran d'anar acompanyats d'un participant major d'edat durant la marxa.
-No es permés la participació als menors de 14 anys.
-El nombre màxim de participants serà de 300 per rigorós ordre d’inscripció.
-L’organització es reserva el dret a excloure a totes aquelles persones que no tinguin un bon comportament amb la resta de participants o membres de l’organització.
-La inscripció dóna dret a participar a la marxa BTT,
a rebre un obsequi commemoratiu de la seva participació, i utilitzar els avituallaments.
-Les inscripcions es faràn únicament a través de la web de runedia, i el pagament amb tarja bancària,
els inscrits que no hagin pogut efectuat el pagament al moment de la inscripció,
no tenen la consideració d'inscrits, i han de repetir la inscripció.
No s'accepta cap altre mitjà de pagament.
-Queda remarcat que les inscripcions no abonades al moment no son validades.
-Tots els participants, degudament inscrits, amb l’ús indispensable del casc i amb el dorsal acreditatiu,
estan obligats a acceptar i a complir aquest reglament.

-REFERENT A LES IMATGES:
-El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació del Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 26 de maig de 2016.
-L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la XALLENGER BTT CAPELLADES i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la XALLENGER BTT CAPELLADES, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.