Descarrega el teu Carnet
|
Zona Privada
|
Qui som
|
Contacta

Política de Privacitat


Politica de Privacitat.

D'acord amb l'establert en el Reglament de Protecció de Dades Pesonals(UE) 2016/679 de 27 de abril, li comuniquem que el present lloc web «WEB» (d'ara endavant LA WEB) és propietat de ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES, amb CIF G65476301 i domicili en EDIFICI CAL PONET, PLANTA 2 08786 CAPELLADES .
Pot contactar amb nosaltres en persona o enviar un correu electrònic a comunicacio@aemdekp.com.
La navegació pel lloc web de ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES li atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la WEB de forma unilateral, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES no serà responsable de qualsevol dany que pogués derivar-se en relació amb la utilització de la WEB o dels links amb altres pàgines en ella continguts. Tampoc serà responsable en els casos de fallada, error, interrupció, demora en la transmissió, virus informàtic, fallada del sistema o línia i o qualsevol un altre d'aquesta índole que pogués succeir. L'usuari respondrà enfront de ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Es prohibeix la còpia, duplicació, yellowistribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web (textos, imatges, veus i/o estructura), excepte consentiment per escrit.

.POLÍTICA DE PRIVADESA
A efecte del previst en Reglament de Protecció de Dades Pesonals(UE) 2016/679 de 27 de abril, ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES informa a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal denominats "socis" , creat amb la finalitat de realitzar la gestió de la relació amb els membres i col.laboradors del Club. El soci, acceptant la present normativa,accedeix a rebre informació de les activitats que organitzi el Club per mitjà de e-mail, telefon o missatgeria.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Esports de Muntanya Capellades

FINALITAT: Comunicació del Club amb els socis, informació de les activitats del Club.

LEGITIMACIO: Consentiment explícit de l'usuari, a través d'un check al formulari de alta i renovació de soci.

DRETS: Accés, rectificació i supresió.

.INFORMACIO DELS SEUS DRETS COM A USUARI:
.Dret al fet que les dades siguin sol·licitades i recollits atenent a determinats finalitats, explícits i legítims, de manera que *quedará totalment prohibida la possibilitat que puguin ser utilitzats amb posterioritat de manera incompatible amb aquestes finalitats (principi de compatibilitat).
.Dret al fet que les dades siguin tractades de manera lícita, lleial i transparent.
.Dret al fet que les dades recaptades per part dels responsables i encarregats de tractament siguin els pertinents, adequats i limitats al necessari en relació amb les finalitats informades.
.Dret a l'exactitud i actualització de les dades, és a dir, que totes aquelles dades recaptades siguin exactes i, si fos necessari, que s'actualitzin, sent el responsable la persona encarregada d'establir mesures raonables perquè aquells se suprimeixin o rectifiquin per relació a les finalitats de tractament informats.
.Dret al fet que la informació personal conservada es limiti solament al temps estrictament necessari atenent a les finalitats de tractament i la legalitat aplicable.
.Dret al fet que les dades personals disposin d'una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
.Dret a la comunicació d'una violació de la seguretat de les dades personals. Els interessats afectats hauran de ser informats de totes aquelles violacions o bretxes que es produeixin en la seguretat de la informació personal que els suposi un alt risc als seus drets.
.Dret al fet que el responsable del tractament adopti totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per garantir que el *RGPD es compleix.
.Dret a la informació. Aquest fet s'organitza a través de nivells de manera que, al moment de la recollida i obtenció de les dades s'informaran de certs extrems de forma més resumida i, posteriorment, s'ampliarà i detallarà la informació a l'usuari en un mitjà més adequat per a la seva presentació i comprensió, fent una distinció dels supòsits en els quals la informació ha estat directament aportada o no pel propi interessat. Aquest és la fi de l'article 13 de *RGPD, havent-se elaborat per les autoritats de control a Espanya un document conjunt que pretén orientar als responsables de tractament entorn del correcte compliment dels seus correlatius deures informatius.
.Dret a ser específicament informat dels supòsits de transferències internacionals basades en el que es disposa en l'article 49.1 *in fini del *RGPD
.Dret d'accés. L'usuari tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals descrites en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.
.Dret de rectificació. L'usuari no solament tindrà dret a rectificar les seves dades inexactes si no al fet que, a més, es complementin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional (article 16 *RGPD).
.Dret de supressió (dret a l'oblit). L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, estant obligat a fer-ho en els supòsits descrits en l'article 17.2 del Reglament General de Protecció de Dades.

.ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES.
D'acord a l'establert en Reglament de Protecció de Dades Pesonals(UE) 2016/679, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes.

.EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES L'Usuari que envia la informació a la WEB és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant al PROPIETARI DE LA WEB de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES no té responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES sempre que procedeixi de fonts alienes a ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES.

.FINALITATS:
Les finalitats de la recollida de dades són: la informació de les activitats d'ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES.

DESTINATARIS:
-Mailchimp Politica de privacitat de Mailchimp A part d'aquesta, no es realitzarà cessió de les dades dels usuaris a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés i explícit de l'afectat.

.EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ:
L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al e-mail: comunicacio@aemdekp.com mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

.MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA
ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant això, disposa d'altres mitjans addicionals, com són control d'accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

.ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L'Usuari declararà de forma explícita validant manualment un check, haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part dESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES, quan vulgui formar part dels arxius en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades.